Facetten van het Boeddhisme


naar Index


5. De Pali canon, een korte verkenning

     Ontstaan van de canon       De taal van de canon       De indeling van de Pali canon        Tot besluit          Afkortingen  

 Geraadpleegde bronnen voor de Pali canon         eindnoten


De Pali Canon

 een korte verkenning


Ontstaan van de canon

 

Tijdens het leven van de Boeddha en enkele eeuwen erna werd nog niets opgeschreven over de leer. Dat was in die tijd niet gebruikelijk. Het schrift werd in die tijd gebruikt voor handel en administratie, maar niet bij studie. Teksten werden toen van buiten geleerd.1 De Boeddha zelf heeft dan ook geen geschreven teksten nagelaten.

Een week na het overlijden van de Boeddha was door Subhadda die pas op oude leeftijd monnik was geworden, gezegd dat zij nu eindelijk konden doen wat zij zelf graag wilden. Daarom zou de eerwaarde Maha Kassapa overwogen hebben om een vergadering bijeen te roepen van veel heilige monniken (ouderlingen) om de leer te zuiveren van valse leringen. Zij besloten de regenperiode door te brengen te Rājagaha om er de leer (dhamma) en discipline (vinaya) te reciteren. Volgens de overlevering werden er geen andere monniken toegelaten omdat zij onenigheid wilden vermijden.2 Dit duidt erop dat toen alleen de eensgezinde monniken tot het eerste concilie toegelaten werden. Degenen die de leer van de Boeddha anders uitlegden, werden niet toegelaten.3 Evenmin werden heilige nonnen toegelaten.

Twee weken na het definitieve heengaan van de Verhevene begaven zij zich van Kusināra op weg naar Rājagaha. Daar gingen zij naar de koning en deelden hem mee dat zij de leer en discipline wilden reciteren. De koning liet toen op de helling van de Vebhāra-heuvel een grote hal bouwen. In die hal werden aan de eerwaarde Upāli vragen gesteld aangaande de Vinaya en aan de eerwaarde Ānanda aangaande de Dhamma. Daarna reciteerde men de hele Pāli canon. Het eerste concilie duurde zeven maanden.

De ouderling Upāli was de erkende autoriteit wat betreft de Vinaya, de regels van gedrag voor de Orde. Hij werd aangewezen om voor het concilie de regels van gedrag van de Orde te reciteren samen met de omstandigheden die ertoe leidden dat zij vastgesteld werden.4 Hij begon elk verslag met de woorden tena samayena: “De gelegenheid was aldus.”

Toen de eerwaarde Upāli de recitatie beëindigd had, werd aan de ouderling Ānanda gevraagd om de leerreden te reciteren. Hij was gedurende de laatste 24 jaren de persoonlijke dienaar van de Boeddha geweest en had een buitengewoon geheugen. Bijna de hele Sutta Pitaka werd samengesteld vanuit zijn recitatie ervan met de achtergrond en/of gelegenheid. De eerwaarde Ānanda begon elke leerrede met de woorden evam me suttam: “Aldus heb ik gehoord,” waarna een verslag volgde waar en tot wie ze was gesproken.5

Aan de eerwaarde Upāli en diens pupillen werd verzocht de Vinaya Pitaka te bewaren. De eerwaarde Ānanda kreeg de opdracht om met zijn leerlingen de Digha Nikāya te bewaren. Aan de pupillen van de eerwaarde Sariputta - die zelf al vóór de Boeddha overleden was - werd gevraagd om zorg te dragen voor de Majjhima Nikāya. De Samyutta Nikāya was voor de eerwaarde Maha Kassapa en diens leerlingen; en de Anguttara Nikāya was voor de eerwaarde Anuruddha en zijn pupillen.6 De Pāli Canon werd er ingedeeld en door diverse groepen monniken onthouden. De Abhidhamma werd toen niet vermeld.


Volgens Bhikkhu Nyanamoli was het doel van het eerste concilie tot een overeenstemming te komen over de vorm waarin de leer aan het nageslacht overgeleverd zou worden.7 En Samanera Bodhesako beweerde dat het doel ervan tweevoudig moet zijn geweest, namelijk: (1) te besluiten wat, uit de grote massa van materiaal dat ter beschikking stond, de bescherming van formele organisatie zou worden gegeven; en (2) een mechanisme te vormen om dit materiaal te bewaren. Wat was waard wel of niet gehandhaafd te blijven?8


Zijn deze beweringen wel juist? De Pāli canon werd pas later in de vorm gegoten zoals wij die nu kennen. En als een uitdunnen van de massa teksten inderdaad een van de redenen was geweest om de Pāli canon samen te stellen, waarom zijn dan gelijkluidende suttas opgenomen die nu eens tot de ene groep mensen, en dan tot een andere groep gesproken werden? Of waarom wordt in de canon (soms achter elkaar) een korte tekst gevonden die gevolgd wordt door een langere tekst van dezelfde strekking? Bij een uitdunnen van de teksten had men de kortere versie en ook gelijkluidende of precies gelijke teksten weg kunnen laten.

Zo is M.10 gelijk aan D.22, waarbij D.22 de uitgebreidere versie is met een uitleg van de vier edele waarheden. M.39 is de kortere versie van M.40. En M.33 en M.34 zijn resp. de grotere en de kleinere toespraak over hetzelfde onderwerp. Een toespraak tot de brahmanen van Sālā (M.41) is gelijk aan een toespraak tot de gezinshoofden van Verañja (M.42). En in M.4, M.19, M.26 en M.85 vindt men o.a. teksten over de Verlichting van de Boeddha en de ascese die eraan voorafging. M.80 is een herhaling van een deel van M.79; M.92 is gelijk aan Sn.III.7; en M.98 is gelijk aan Sn.III.9. In M.100 worden delen herhaald van M.26 en M.36. En vergelijk ook M.60, M.70 en M.85. Gelijke of bijna gelijke suttas zijn o.a. M.131 t/m M.134.

De reden waarom zulke teksten – soms na elkaar – in de Pāli canon zijn opgenomen, is niet bekend. Volgens Norman zou het feit dat eenzelfde sutta soms in meer dan een nikaya in de Pali canon wordt aangetroffen, erop kunnen wijzen dat de bhanakas (degenen die de suttas onthielden en bewaarden) het niet altijd eens waren over de plaatsing van de suttas. Misschien was er in het begin een grote collectie van suttas die van buiten geleerd werden. De taak om ze in de verschillende nikayas in te delen, was dan nog niet beëindigd.9

De reden waarom de Pali canon is samengesteld, kan niet zijn geweest dubbele teksten te vermijden, de teksten uit te dunnen. Er moet een bepaalde gedachte hebben geheerst om die canon samen te stellen. De teksten herhalen deed men al lang. Die traditie moet al bestaan hebben ten tijde van de Boeddha. Anders had hij niet gezegd dat de leer (= de suttas) nu als gids en leidraad dient. De Boeddha heeft in meerdere dialecten onderwezen. En hij heeft de raad gegeven dat de maatstaf om de leer te beoordelen, of zij juist of onjuist is, hierin bestaat dat bezien moet worden of de betreffende tekst op de leer betrekking heeft en of ze in de leer is aan te tonen.10

Kortom, na het Parinibbāna van de Boeddha was de leer de enige leidraad. Er ontstond het idee de leer te zuiveren. Dat was het eigenlijke doel ervan. Drie maanden na het overlijden van de Boeddha werd een vergadering van Arahants bijeengeroepen om de juiste leer en discipline te reciteren. De vorm en ordening van de teksten zoals wij die thans kennen, is van veel latere datum dan het eerste concilie. Want toen werden niet de teksten gereciteerd zoals wij die thans hebben. Er zijn later toevoegingen en wijzigingen aangebracht.


Zeer waarschijnlijk was het toen ook al de bedoeling de teksten die in verschillende dialecten en talen gesproken waren, in één taal te bewaren. Dit laatste kan men opmaken uit het volgende.

De eerwaarde Purāna, een rondtrekkende monnik met een groot gezelschap, reisde door de heuvels ten zuiden van Rājagaha. Hij kwam er bij de zaal waar het concilie gehouden werd. De Vinaya en de Suttas waren toen al gereciteerd en ingestudeerd. De Arahants vroegen hem of ook hij de recitatie van het concilie wilde aanvaarden. Het antwoord van de eerwaarde Purāna luidde: “De leer en de discipline zijn door de ouderlingen goed gereciteerd. Maar ik zal ze onthouden op de manier zoals ik ze in tegenwoordigheid van de Verhevene heb vernomen.”11 En het was het goede recht van de eerwaarde Purāna om de leer te onthouden zoals hij ze had vernomen. Immers, de Boeddha had onderwezen dat de leer in de eigen taal geleerd moet worden.12

Behalve de eerwaarde Purāna zullen er ook andere monniken zijn geweest die het niet met de vorm van het eerste concilie eens waren. Wij kunnen het niet bewijzen; geen enkele van die andere tradities heeft overleefd.13 Gedeeltes van hun geschriften kunnen nog bewaard zijn via vertalingen ervan in het Chinees, Tibetaans of Sanskriet.14

De leer bleef toen dus nog bewaard in diverse talen en dialecten. Pas later zou ze in één taal omgezet worden.


Ongeveer 100 jaar na dit concilie was er het een en ander veranderd. De monniken te Vesali, de Vajjiputtas, wilden de kleinere regels weglaten uit de Vinaya Pitaka. De oudere monniken15 hadden er bezwaar tegen. Daarom werd een tweede concilie samengeroepen van 700 vooraanstaande monniken. Het concilie werd gehouden te Vesali en duurde acht maanden. De Dhamma en de Vinaya werden weer gereciteerd en opnieuw vastgesteld. De betekenis van de Vinaya werd er opnieuw geïnterpreteerd.

          Heel veel monniken (men zegt 10.000) waren het niet eens met het tweede concilie. Zij waren het niet eens met de orthodoxe gemeenschap van de Ouderlingen over bepaalde regels van discipline. Zij vormden een afzonderlijke school, de Mahāsanghikas (de groep van de grote gemeenschap). De volgelingen van de orthodoxe groep werden genoemd de Sthavīravādins of de Theravādins (de Ouderlingen of Senioren). Er werd toen geen schisma gevormd. De fundamentele en essentiële leringen van de Boeddha zijn in beide scholen gelijk.


Een eeuw na de dood van de Boeddha had zijn leer zich in grote delen van Noord-India en in Dekkhan uitgebreid. In het zuiden van India en in Sri Lanka was de leer toen nog niet doorgedrongen. De aparte plaatselijke groepen hadden wel verbinding met elkaar, maar er was geen algemeen erkende autoriteit. De Boeddha had immers de leer als leidraad aangewezen, de leer naar de geest en niet naar de letter. Belangrijk was en is de geestelijke houding van de volgeling(e) t.o.v. de leer.16 Die leer werd op diverse plaatsen anders uitgelegd. Er was een oost-west tegenstelling waarbij het westen conservatiever was. De grote gemeenschap van de Boeddhisten in Noord-India en Dekkhan viel uit elkaar. Er ontstonden meerdere scholen en sekten. Elke school had een eigen versie van de Canon van gewijde teksten en had eigen opinies over de interpretatie ervan.17

Na verloop van tijd werd de scheiding tussen de Sthavīravādins (Theravādins) en de Mahāsanghikas zo groot dat de Sangha in 18 sekten verdeeld was. Bij de Sthavīravādins waren er 11 sub-sekten. Zij bleven echter steeds orthodox in oriëntatie en ethiek. De Mahāsanghikas splitsten zich in 7 sub-sekten, die zich na verloop van tijd volledig afzonderden van de orthodoxe invloeden.18


De Abhidhamma is zeer waarschijnlijk ontstaan na 200 v.C. (meer dan 300 jaar na het overlijden van de Boeddha). Vanaf toen werd de leer van de Verhevene onderverdeeld in drie delen (Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka en Abhidhamma Pitaka). Elk deel werd Pitaka genoemd wat letterlijk ‘korf’ betekent. De Pāli canon heet daarom ook Tipitaka of Driekorf.

De Mahāsanghikas hielden hun eigen Concilie en stelden hun eigen versie van canonieke teksten samen. Zo beschouwden zij meerdere boeken van de Abhidhamma Pitaka en enkele delen van de Sutta Pitaka en van de Vinaya Pitaka als niet-canoniek. Ook werden Patisambhidā, Niddesa en de Jātaka uitgesloten.19


De breuk tussen de Theravādins en de Mahāsanghikas kwam volgens sommigen niet alleen door het verschil in opvatting over de regels, maar ook omdat de eerste groep veel te veel nadruk legde op het kloosterleven en een geïsoleerde groep was geworden. De Theravādins vonden het hun fundamentele plicht om de oorspronkelijkheid van de Vinaya zoals ze volgens hen door de Boeddha zelf uitgelegd was, te bewaren. De Mahāsanghikas preekten tot allen, tot het volk in het algemeen, zoals ook de Boeddha en zijn heilige discipelen hadden gedaan. Zij legden de nadruk op het werk onder en voor de leken.20


Als het Theravāda inderdaad toen de nadruk heeft gelegd op de Vinaya, en de Sutta Pitaka op de tweede plaats heeft gesteld en niet tot het volk preekte, dan was er iets fout. Het bezwaar van de Mahāsanghikas is dan te begrijpen. De regels voor de monniken en nonnen (Vinaya Pitaka) zijn gedragsregels. De leer (Sutta Pitaka) is het belangrijkste. De Sangha was ten tijde van de Boeddha een organisatie voor zending. Al direct in het begin werden Arahants uitgezonden om de leer te verkondigen. En monniken en nonnen mochten niet weigeren om over de leer te preken, als zij daartoe uitgenodigd werden.21 Het is de plicht van monniken om leken de weg naar de hemel te wijzen. De Boeddha zei niet: de weg naar Nibbāna. Voor leken werd de hele leer toen te moeilijk uitvoerbaar gevonden.22


Ongeveer 200 jaar na het heengaan van de Boeddha kreeg de Orde van de monniken veel privileges. Storende elementen kwamen toen in de Orde. Het aantal kloosters was nadelig geworden voor de kwaliteit van de monniken. Het verschil tussen levenswijze en leer werd te groot. Er ontstonden diverse sekten en rivaliserende leerstellingen. Daarom werd een derde concilie bijeengeroepen. Het werd gehouden te Pataliputta (=Patna) en duurde negen maanden. Het doel ervan was de canon opnieuw vast te stellen. De Sarvāstivādins – die beweerden dat zowel de tegenwoordige als ook de vroegere en toekomstige geestelijke staten werkelijkheid zijn – vonden veel tegenstand en vertrokken na het concilie naar Mathura en vandaar verder naar Kasjmir. Hun tegenstanders vanuit de Theras noemden zich toen de Vibhajyavādins, degenen die onderscheid maken tussen vroegere, tegenwoordige en toekomstige geestelijke staten. De eerwaarde Tissa Moggaliputta weerlegde de verkeerde inzichten en stelde het Kathavatthu samen.23 Het is het vijfde boek van de Abhidhamma.

Na dit concilie werden monniken uitgezonden naar verschillende landen in Azië, Afrika en Europa.24


In de eerste eeuw v.C. was er een Tamil-invasie in Sri Lanka. In die tijd was er ook een grote hongersnood. Veel leken en monniken stierven. De kloosters waren verlaten. Velen verlieten het land en gingen naar India. De mondelinge overlevering van de leer liep gevaar. Want door overlijden of vertrek van monniken was er in die tijd slechts één monnik die het Maha-Niddesa helemaal van buiten kende. Deugdzame en geleerde monniken leerden toen van hem deze tekst om hem niet verloren te laten gaan. Onder deze omstandigheden werd besloten om de leer op schrift te stellen. Dit gebeurde omstreeks 90 v.C. Toen werd een synode gehouden.25 Het doel ervan was de commentaren op de Tipitaka te herzien. Op het einde ervan werd toen voor het eerst in de geschiedenis van het Boeddhisme de Pāli Canon op schrift gesteld, en ook de commentaren. Dit geschiedde in het klooster Aluvihāra in het Matale District te Sri Lanka.26


Klooster Aluvihara, Matala District, Sri LankaAluviharaAluvihara

Aluvihara

AluviharaAluvihara

De taal van de canon


Over de taal van de Pāli Canon bestaan meerdere meningen. Volgens T.W. Rhys-Davids was Pāli het dialect van Kosala, thans de deelstaat Uttar Pradesh, ten noordoosten van de Ganges. Anderen zijn van mening dat het de taal was van Pataliputta (= Patna), de hoofdstad van Magadha. Die taal wordt Magadhi genoemd. Een andere taal daar was het Ardha-Magadhi (half-Magadhi). Volgens E. Lamotte was het Pāli een taal van Centraal India, een hoog middel-Indiaas dialect. Het zou een van de oude Prakriet talen zijn die ontleend zijn aan het Sanskriet, maar vermoedelijk dichter bij de Vedische vorm van Sanskriet dan bij de klassieke vorm ervan. Oorspronkelijk zou het uit het noordwesten van India stammen vanwaar het met de kolonisten naar het zuiden van India kwam.27

Otto Franke beweerde dat het Pāli een dialect is dat in het midden- en westelijke Vindhya-gebergte gesproken werd. In deze regio regeerde eens koning Asoka. Zijn zoon (of broer) Mahinda (Mahendra) werd er geboren. Toen deze laatste in de tweede helft van de 3e eeuw v.C. het Boeddhisme naar Sri Lanka bracht, nam hij de heilige geschriften mee in zijn moedertaal Pāli. Zo werd voor Sri Lanka – dat zich weldra tot geestelijk centrum van het zuidelijke Boeddhisme ontwikkelde – het Pāli tot heilige taal.28

Norman schreef dat het woord Pāli oorspronkelijk “canon” betekende, in tegenstelling tot een commentaar (atthakathā). Door een misverstand, enkele eeuwen geleden, werd het woord pāli gebruikt voor de taal van zowel canon als commentaar.29 En volgens de Pali Text Society, Oxford, is de taal van de Pāli Canon een versie van een midden indo-arisch dialect. Ze ontstond door het homogeen maken van de dialecten waarin de leer van de Boeddha mondeling was overgebracht. Dit werd nodig toen het Boeddhisme zich ver over de grenzen van zijn ontstaan verspreidde en toen de Boeddhistische kloosterorde zijn leringen codificeerde.30 Wat vermoedelijk al bij het eerste concilie geprobeerd werd, namelijk de leer in één taal te bewaren, lukte pas veel later. De tijd en de omstandigheden waren voorheen niet gunstig ervoor.


In de commentaren is vermeld dat de taal die door de Boeddha gesproken werd, het Māgadhi is. Het was tevens de taal van de canon.31 K.R. Norman heeft aangetoond dat de Boeddha niet steeds in dezelfde taal heeft gesproken. Hij sprak in de taal of het dialect van de streek waar hij zich bevond. De Boeddha is behalve in Magadha o.a. ook geweest in Kapilavatthu, Savatthi, Varanasi, Vesali en Kusināra. Geen enkele van deze plaatsen lag in Magadha. De Boeddha heeft er zeker geen Māgadhi gesproken. Hij zal dat wel hebben gedaan in Rajagaha; dat was in zijn tijd de hoofdstad van Magadha.32 De Boeddha heeft zijn taal aangepast aan zijn toehoorders. Ook zal hij dezelfde teksten of verzen bij meer dan één gelegenheid hebben gebruikt. Hij maakte dan wijzigingen als de plaats of de gelegenheid het verlangde. Verder gebruikte hij synoniemen. Zo kwamen er meerdere versies. Ongetwijfeld werden ze de basis van de verschillende tradities. Al vroeg, misschien al in de tijd van de Boeddha zelf, moeten er varianten in omloop zijn geweest van een en dezelfde tekst. We kunnen niet zeggen dat slechts één versie van een tekst of tekstgedeelte juist is of origineel. Ze is wél gebaseerd op de eigen woorden van de Boeddha.

Uit het onderzoek van K.R. Norman volgt nog meer. De Boeddha verkondigde zijn leer soms in Magadha. Meerdere toespraken van hem moeten in het Māgadhi van zijn tijd zijn geweest. Binnen de grenzen van Magadha werd eveneens het Ardha-Māgadhi gesproken. Ook in dat dialect heeft hij gepreekt. De Pāli Canon werd in Noord-India bewaard in de 3e eeuw v.C. in een streek waar zo'n dialect gesproken of tenminste begrepen werd. En in die tijd werd Pāli vermoedelijk gesproken in Magadha in een streek nabij de grens met Kalinga. De opkomst van Magadha in de 4e en 3e eeuw v.C. leidde ertoe dat het Māgadhi er de administratieve taal werd. Het Pāli, de taal van de Theravāda canon, was verwant aan het Māgadhi en werd ergens in Magadha gesproken. Toen het Boeddhisme in Sri Lanka geïntroduceerd werd, werd die taal Māgadhi genoemd. Dit laatste Māgadhi (= Pāli) is niet hetzelfde als het Māgadhi ten tijde van de Boeddha. Er liggen meer dan twee eeuwen tussen. Aldus het onderzoek van K.R. Norman.33


De taal van de Canon bleef de invloed ondergaan van commentatoren en taalkundigen. Ook oefenden de inheemse talen van de landen waarin het Theravāda Boeddhisme zich vestigde, hun invloed uit. Er was geen speciaal schrift voor de Pāli canon. Schrijvers gebruikten het schrift van hun geboorteland om de teksten te transcriberen. Vanuit India is geen enkel manuscript bewaard gebleven. Het voorbeeld van recitatie en bevestiging van teksten door concilies van monniken is tot heden blijven bestaan.34
De indeling van de Pali canon   


De Pāli Canon wordt ook wel “Driekorf” (Tipitaka) genaamd. Hoe men aan die naam komt, is niet zeker. Waarschijnlijk heeft het betrekking met de hoofdindeling ervan in drieën. Hoewel de suttas het belangrijkste zijn en hoewel de oorspronkelijke indeling van de Pāli Canon ermee begon, begint de tegenwoordige indeling met de Vinaya Pitaka. Dus eerst de Vinaya Pitaka, dan de Sutta Pitaka, en tot slot de Abhidhamma Pitaka.

Het Sutta pitaka of Suttanta pitaka bestaat uit vijf nikayas, nl. Digha-, Majjhima-, Samyutta-, Anguttara- en Khuddaka-nikaya. De eerste vier nikayas bestaan uit leerreden (suttas) die aan de Boeddha worden toegeschreven of (zelden) aan een van zijn discipelen. De lange leerreden staan in de Digha-nikaya; die van middelbare lengte staan in de Majjhima Nikaya. Maar er zijn bewijzen dat sommige suttas langer zijn gemaakt door toevoegingen.405.1. Vinaya pitaka    
5.2. Sutta Pitaka
       5.2.1. Digha nikaya    

       5.2.2. Majjhima nikaya    
       5.2.3. Samyutta nikaya    
       5.2.4. Anguttara nikaya    
       5.2.5. Khuddaka nikaya  
                 5.2.5.1. Khuddhakapatha    

                 5.2.5.2. Dhammapada    
                 5.2.5.3. Udana    
                 5.2.5.4. Itivuttaka    
                 5.2.5.5. Sutta-nipata    
                 5.2.5.6. Vimanavatthu    
                 5.2.5.7. Petavatthu    
                 5.2.5.8. Theragatha    
                 5.2.5.9. Therigatha    
                 5.2.5.10. Jataka    
                 5.2.5.11. Niddesa    
                 5.2.5.12. Pathisambhidamagga    
                 5.2.5.13. Apadana    
                 5.2.5.14. Buddhavamsa    
                 5.2.5.15. Cariyapitaka    
5.3. Abhidhamma 
5a. Postcanonieke literatuur     


N.B. Deze delen van de Pali canon worden afzonderlijk besproken.Tot besluit

In het eerste jaar na zijn Verlichting zond de Verhevene zijn heilige volgelingen heen met de instructie de leer te onderwijzen.35 Die volmaakte heiligen vertrokken toen en ieder deelde naar eigen geaardheid de leer aan anderen mee. Zij preekten in samenvatting of met veel details. De een zal de leer verkondigd hebben zoals hij ze van de Boeddha vernomen had. Een ander zal er een uitleg bij gegeven hebben of de woorden van de Boeddha hebben aangevuld. Zij zullen ook de leer in eigen bewoordingen hebben weergegeven. Afhankelijk van gelegenheid en personen verschilde de beschrijving van de leer. Op die manier kwam onvermijdelijk bij het verspreiden van de leer een verscheidenheid in wat onderwezen werd.36


Na het overlijden van de Boeddha werden de leer en de toen bestaande regels voor monniken gereciteerd door een grote groep van heilige monniken. Het doel ervan was de leer te zuiveren. Want al tijdens het leven van de Boeddha waren er monniken die de leer verkeerd begrepen, ze verkeerd uitlegden. Waarschijnlijk was het toen ook de bedoeling de teksten in één taal te bewaren. Maar meerdere monniken bleven zich de leer herinneren zoals zij die van de Verhevene zelf vernomen hadden.

De leer en de regels voor monniken en nonnen werden door groepen van monniken gereciteerd. Zo ontstonden al vroeg verschillende scholen, groepen van monniken die elk op iets anders de nadruk legden. Later kwam er onenigheid over het navolgen van de kloosterregels. Maar de leer bleef de basis.

Er was een grote verscheidenheid aan groepen monniken, zoals monniken die in bossen leefden, monniken die nabij een stad woonden of monniken die rondzwierven. En elke groep had zijn eigen methode van onderricht. Ook waren er monniken in de Orde gekomen die de leer niet uit eigen ervaring kenden. Zij zullen niet dezelfde eigenschappen hebben gehad om zich alles juist te herinneren. Toen ontstond de noodzaak om niet alleen naar de leer te luisteren, maar ook om ze te bestuderen. Zo luidt de conclusie van de eerwaarde Samanera Bodhesako.37

Enkele teksten zullen al opgeschreven zijn. Maar pas toen door ongunstige omstandigheden de mondelinge overlevering gevaar liep, werden alle teksten op schrift gesteld.

De leer werd door mondelinge overlevering bewaard, en wel door groepsrecitatie. Dit is beter dan wanneer één persoon zich alles moet herinneren. Als iemand een woord of zin vergeet, dan wordt het vergetene door anderen toegevoegd. En als men een verkeerd woord gebruikt, wordt dat door anderen gecorrigeerd. Op die manier is de tekst gecontroleerd, beschermd en bewaard.

Er bestond geen eenheid in het verkondigen van de leer. Daardoor kwam er onvermijdelijk een toenemende verscheidenheid in datgene wat herinnerd werd. Ook thans zijn er meerdere methoden van onderwijzen van de leer, meerdere teksten die als niet-oorspronkelijk beschouwd worden. In de Pāli canon zijn verhalen en legenden geslopen, teksten die niet als eigen woorden van de Boeddha opgevat mogen worden of die niet door de Boeddha zijn goedgekeurd. Reeds tijdens zijn leven onderrichtte de Verhevene dat de maatstaf om de leer te beoordelen, of zij juist of onjuist is, hierin bestaat dat bezien moet worden of de betreffende tekst op de leer betrekking heeft en of ze in de leer is aan te tonen. Op die manier komen wij te weten of de lering waar is.


De Boeddha heeft in meerdere talen en dialecten onderwezen. Van de oorspronkelijke woorden is niets overgebleven. De teksten van de Pāli canon zijn niet gelijk aan de woorden die de Verhevene zelf heeft gesproken. Maar die teksten tonen de stand van midden 4e eeuw v.C. Meerdere generaties van discipelen hadden toen al iets aan de leer toegevoegd. Zij deden dat door hun eigen gedachten in de mond van de Boeddha te leggen. Ook zullen in de diverse scholen uitbreidingen en wijzigingen zijn aangebracht om zich tegen andere scholen af te zetten. Wat wij thans hebben, is datgene wat in de leer van enkele scholen is aangetroffen, zoals die van de Theravādin en van de Sarvāstivādin. Volgens Glasenapp is de Pāli canon de canon van de Vibhajyavadins.38


De Boeddhistische Pāli literatuur is tot ons gekomen vanuit kloosters in Sri Lanka, Myanmar, Thailand en Nepal, en via vertalingen van Tibet, China en Mongolië. De woord-voor-woord overlevering moet in de loop der jaren veranderingen in details in de teksten hebben teweeggebracht. En vertalingen kunnen het origineel slechts benaderen. Ze geven zelden precies weer wat in het origineel bedoeld is.39 Ook moet niet vergeten worden dat teksten die mondeling overgeleverd worden van de ene generatie op de andere, onderhevig zijn aan bepaalde invloeden.


Afkortingen


De letters D, M, S, A werden vroeger in Europa algemeen gebruikt ter aanduiding van respectievelijk Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya en Anguttara Nikaya. Door Amerikaanse invloed worden thans meestal de afkortingen gebruikt: DN, MN, SN en AN.

Omdat de Boeddha de raad heeft gegeven iets wat goed is niet te veranderen, blijf ik de oude afkortingen van die Nikayas gebruiken, namelijk D, M. S. en A.


Geraadpleegde bronnen voor de Pali canon


Alsdorf, Ludwig: Pantschatantra. Fünf Bücher altindischer Staatsweisheit und Lebenskunst in Fabeln und Sprüchen, Hrsg. u. übers. von Ludwig Alsdorf, Bergen II: Müller & Kiepenheuer, 1952.


An, Yang-Gyu (tr.): The Buddha's Last Days : Buddhaghosa's Commentary on the Mahâparinibbâna Sutta. Transl. by Yang-Gyu An. Oxford : PTS, 2003.


Bapat, P.V. (Gen. Ed.): 2500 Years of Buddhism. (5th repr.). New Delhi: Publications Division, 1987. (1st. ed. 1956). Publ. by the Director Publications Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India Patiala House New Delhi.


Bareau, André: “Der indische Buddhismus,” in: Die Religionen Indiens, III, Stuttgart 1964, p. 1-215.


Bechert, Heinz: Alte Vedhas im Pāli-Kanon: Die metrische Struktur der buddhistischen Bekenntnisformel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988. (Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen I. Philologisch-Historische Klasse, Jrg. 1988, Nr. 4).


Bechert, Heinz & Simson, Georg von (Hrsg.): Einführung in die Indologie : Stand - Methoden - Aufgaben. Hrsg. von Heinz Bechert & Georg von Simson. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1979.


Benfey, Theodor (e.a.): Pantschatantra. Die fünf Bücher der Weisheit. Aus dem Sanskrit übertragen von Theodor Benfey (1859), bearbeitet von Karin Fitzenreiter, Berlin: Rütten & Loening, 1978. (Bibliothek der Weltliteratur).


Blok, J.A. Woorden van Boeddha. Deventer 1971.


Bodhesako, Samanera: Beginnings. The Pali Suttas. Kandy: BPS, 1984. The Wheel No. 313/315.


Braun, Heinz: “Birmanische Handschriften in Europa und Amerika : Versuch einer Bestandaufnahme,” Studien zur Indologie und Buddhismuskunde, Bonn 1993.


Brockhaus’ Konversations-Lexicon. (14. Aufl.). 12. Band. Leipzich: Brockhaus, 1908.


Dahlke, Paul: Über den Pali-Kanon. Zur Einführung in die buddhistischen Urschriften. Berlin: Neu-Buddhistischer Verlag, [s.a.].


Dhammananda, K. Sri (tr.): The Dhammapada. Kuala Lumpur : Sasana Abhiwurdi Wardhana Society, 1988.


Donath, Dorothy C.: Buddhism for the West – Theravāda, Mahāyāna and Vajrayāna, New York: The Julian Press, 1971.


Dutoit, Julius (Übers.): Das Leben des Buddha. Eine Zusammenstellung alter Berichte aus den kanonischen Schriften der südlichen Buddhisten. Leipzig: Lotus-Verlag, 1906.


Dutoit, Julius (Übers.): Jātakam. Das Buch der Erzählungen aus früheren Existenzen Buddhas. Leipzig: Lotus-Verlag, 1908, Bd. I.


Finegan, Jack: The archeology of World Religions : The Background of Primitivism, Zoroastrianism, Hinduism, Jainism, Buddhism, Confucianism, Taoisme, Shinto, Islam, and Sikkhism. (4th printing). Princeton: Princeton University Press, 1971.


Gehman, H.S. (tr.): Petavatthu : Stories of the Departed. London : PTS, 1974. (The Minor Anthologies of the Pali Canon Part IV).


Geiger, Wilhelm (Übers.) Samyutta-Nikâya. Die in Gruppen geordnete Sammlung aus dem Pâli-Kanon der Buddhisten. - 1. Band, München-Neubiberg: Benares-Verlag, 1930. - 2. Band, München-Neubiberg: Schloß, 1925.


Geiger, Wilhelm: Dîpavamsa und Mahâvamsa und die geschichtliche Überlieferung in Ceylon. (Nachdr.). Hildesheim: Gerstenberg, 1973. (1. Ausg. Leipzig 1905).


Geiger, Wilhelm (tr.): The Mahâvamsa or the Great Chronicle of Ceylon. Transl. by Wilhelm Geiger; assisted by Mabel Haynes Bode; with an Addendum by G.C. Mendis. (repr.). London: PTS, 1980 (1st ed. 1912).


Glasenapp, Hellmuth von: Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Wildpark-Potsdam: Athenaion, 1929. (Handbuch der Literaturwissenschaft).


Gnanarama, Ven. Pategama: The Mission Accomplished : A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the Digha Nikaya of the Pali Canon. Singapore: Ti-Sarana Buddhist Association, 1997.


Gombrich, Richard F.: Theravāda Buddhism. A social history from ancient Benares to modern Colombo. London (etc): Routledge & Kegan Paul, 1988. (The Library of Religious Beliefs and Practices).


Gombrich, Richard F.: How Buddhism Began : The Conditioned Genesis of the Early Teachings. London: The Athlone Press, 1996. (Jordan Lectures in Comparative religion XVII).


Goonesekere, L.R.: Buddhist Commentarial Literature. Kandy: BPS, 1967. The Wheel Publication No. 113.


Grönbold, Günter: 'Die Mythologie des indischen Buddhismus,' in: Wörterbuch der Mythologie, Bd. 5. Hrsg. H.W. Haussig, Stuttgart 1984, p. 285-508.


Grönbold, Günter: Der buddhistische Kanon. Eine Bibliographie. Wiesbaden: Harrassowitz, 1984.


Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, in vijfentwintig delen. Hasselt: Heideland-Orbis NV, 1977.


Grote Winkler Prins, Encyclopedie in twintig delen. (7e geheel nieuwe druk). Amsterdam: Elsevier, 1972.


Gunaratna, V.F.: The Message of the Saints - Thera (Theri Gāthā). Kandy: BPS, 1969. The Wheel No. 135.


Gunsser, Ilse-Lore: Reden des Buddha. Aus dem Palikanon übersetzt. Stuttgart : Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek; 6245).


Hazra, Kanai Lal: Pāli language and literature : A systematic survey and historical study. - 2 Vols. Vol. I. Part 1 - Language: History and Structure. Part 2 - Literature: Canonical Pāli Texts. Vol.II. Non-Canonical Pāli Texts. New Delhi : Printworld, 1994. (Emerging Perceptions in Buddhist Studies, nos. 4 & 5).


Hecker, Hellmuth: Die erste Lehrrede des Buddha. Betrachtungen über die Lehrrede Übers. von Dr. Karl Seidenstücker; Betrachtungen von Hellmuth Hecker. Dicken : Haus der Besinnung, 1981. (Bodhi-Blätter, 13).


Horner, I.B. (tr.): Vimânavatthu : Stories of the Mansions. Transl.by I.B. Horner; assisted by N.A. Jayawickrama. London : PTS, 1974. (The Minor Anthologies of the Pali Canon Part IV).


Horner, I.B. (tr.): Chronicle of Buddhas (Buddhavamsa) and Basket of Conduct (Cariyâpitaka). London : PTS, 1975. (Sacred Books of the Buddhists, Vol. XXXI) (The Minor Anthologies of the Pali Canon, Part III).


Horner, I.B. (tr.): The Clarifier of the Sweet meaning (Madhuratthavilâsinî) : Commentary on the Chronicle of Buddhas (Buddhavamsa) by Buddhadatta Thera. London : PTS, 1978. (Sacred Books of the Buddhists, Vol. XXXIII).


Horner, I.B. (tr.): Milinda's Questions. Vol. I & II. (repr.) - Oxford: PTS, 1990 & 1991. (Sacred books of the Buddhists, Vol. XXII & Vol. XXIII). (1st ed. 1963 & 1964).


Horner, I.B. (tr.): The Collection of the Middle Length Sayings (Majjhima-Nikāya). Vol. 1. The first fifty discourses (Mūlapannāsa). Translated from the Pāli by I.B. Horner. Oxford: PTS, 2000.


Ikeda, Daisaku: Buddhism, the First Millennium. Transl. by Burton Watson. Tokyo (etc) : Kodansha International Ltd, 1977.


Ireland, John D. (tr.): The Udâna. Inspired Utterances of the Buddha. Kandy : BPS, 1990.


Ireland, John D. (tr.) The Itivuttaka : The Buddha's Sayings. Kandy : BPS, 1991.


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Majjhima Nikāya (1. Mūla pannāsakam). Edited by P.V. Bapat. [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1958. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Majjhima Nikāya (2. Majjhima pannāsakam). Edited by Mahapandita Rahula Sankrityayana. [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1958. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Majjhima Nikāya (3. Upari pannāsakam). Edited by Mahapandita Rahula Sankrityayana. [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1958. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Apadāna (Part I) (Khuddhakanikāya, Vol. VI). [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1959. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Apadāna (II) - Buddhavamsa - Cariyāpitaka (Khuddhakanikāya, Vol. VII). [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1959. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen. Ed.): The Khuddakapātha - Dhammapada - Udāna - Itivuttaka - Suttanipāta (Khuddhakanikāya. Vol. I). [s.l.]: Pāli Publication Board (Bīhar Government), 1959. (Nālandā-Devanāgarī-Pāli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen.Ed.): The Jâtaka (Part I). (Khuddakanikâya, Vol. III, Part. I). [s.l.] : Pâli Publication Board (Bîhar Government), 1959. (Nâlandâ-Devanâgarî-Pâli-Series).


Kashyap, Bhikkhu J. (Gen.Ed.): The Jâtaka (Part II). (Khuddakanikâya, Vol. III, Part. II). [s.l.] : Pâli Publication Board (Bîhar Government), 1959. (Nâlandâ-Devanâgarî-Pâli-Series).


Kern, H.: Geschiedenis van het Buddhisme in Indië. Haarlem: Tjeenk Willink, 1882, dl. 1.


Khantipalo, Bhikkhu: Banner of the Arahants. Buddhist Monks and Nuns from the Buddha's time till now. Kandy: BPS, 1979.


Khantipalo, Phra: The Splendour of Enlightenment (sambodhipabhāsakathā). A Life of the Buddha. Compiled by Phra Khantipālo. Bangkok : Mahamakut Radjavidyalaya Press, Vol. II, 2530/1987 (1st ed. 2519/1976)


Khantipâlo, Bhikkhu (comp.) The Buddha's Words. Selangor : Buddhist Gem Fellowship, 1994.


Lassen, Christian: Indische Alterthumskunde. Bd. 2, Teil 1 : Geschichte von Buddha bis zu dem Ende der älteren Gupta-Dynastie. Nebst Umriss der Kulturgeschichte dieses Zeitraums. (Neudruck der 2. verm. u. verb. Aufl. 1874). Osnabrück: Zeller, 1968.


Law, Bimala Charan (tr.): Designation of Human Types (Puggala-Paññatti). Oxford : PTS, 1992. (1st ed. 1924).


Ledi Sayadaw, Mahâthera: The Manual of the Constituents of the Noble path. Transl. into English by U Saw Tun Teik. (repr.). Davidson 1986.

Ledi Sayâdaw, Ven.: A Manual of the Excellent Man, Uttamapurisa Dîpanî. Trans. from the Burmese by U Tin Oo (Myaung); edited by Bhikkhu Pesala. Kandy 2000.


Ling, Trevor: A Dictionary of Buddhism. Indian and South-East Asian, Calcutta/New Delhi: Bagchi & Co, 1981. (Bagchi Indological Series; 2).


Lokuliyana, Lionel (tr.): Catubhânavârapâli. The Text of the Four Recitals, or The Great Book of Protections, Sinhala - Maha Pirit Pota. Colombo [s.a.].


Malalasekera, G.P.: Dictionary of Pāli Proper Names. London: PTS, 1974. (Vol. I & II).


Masefield, Peter (tr.): Elucidation of the Intrinsic meaning so named The Commentary on the Vimâna Stories (Paramattha-dîpanî nâma Vimânavatthu-atthakathâ). Transl. by Peter Masefield; assisted by N.A. Jayawickrama. Oxford : PTS, 1989.


Masefield, Peter (transl.): The Udāna Commentary (Paramatthadīpanī nāma Udānatthakathā) by Dhammapāla; transl. from the Pāli by Peter Masefield. Vol. II. Oxford 1995


Masefield, Peter (tr.): The Itivuttaka. Oxford : PTS, 2000. (Sacred Books of the Buddhists, Vol. 38).


Mizuno, Kôgen: Buddhist Sutras. Origin, Development, Transmission. Tokyo: Kôsei Publ. Co., 1982.


Mylius, Klaus: Geschichte der altindischen Literatur : Die 3000jährigen Entwicklung der religiös-philosophischen, belletristischen und wissenschaftlichen Literatur Indiens von den Veden bis zur Etablierung des Islam. Bern (etc.): Scherz, 1988.


Ñânamoli, Bhikkhu (tr.): The Minor Readings (Khuddakapâtha). The first book of the Minor Collection (Khuddakanikâya) & The illustrator of ultimate meaning (Paramatthajothikâ) Part I : Commentary on the Minor Readings by Bhadantâcariya Bhuddhagosa. Oxford : PTS, 1997. (1st ed. 1960).


Ñânamoli, zie ook: Nyanamoli.


Ñanatiloka, Bhikkhu: Die Reden des Buddha aus der "Angereihten Sammlung" - Anguttara Nikâyo - des Pâli-Kanons. Bd. 1. Das Einer-Buch - Eka-Nipâto. Übers. u. erläutert von Bhikkhu Ñanatiloka. Leipzig : Buddhistischer Verlag, [s.a.] (Heilige Schriften der Buddhisten; 1).


Ñanatiloka, zie ook: Nyanatiloka.


Nārada Thera (tr.): The Dhammapada: Pali Text and translation with stories in brief and notes. (3rd ed.) Colombo: BMS, 2522-1978. (1st ed. 1963).


Nârada Maha Thera: A Manual of Abhidhamma. Abhidhamma Sangaha. Kandy : BPS, 1980.


Nārada Maha Thera: The Buddha and His Teachings. (4th enlarged ed.). Kandy: BPS, 2524/1980.


Neumann, Karl Eugen (Übers.): Die Reden Gotamo Buddhos aus der mittleren Sammlung Majjhimanikāyo des Pāli-Kanons. Übers. von Karl Eugen Neumann. Erster Bd. München: Piper & Co., 1922.


Neumann, Karl Eugen (Übers.): 'Die Reden Gotamo Buddhos. Aus der Sammlung der Bruchstücke Suttanipâto des Pâli-Kanons,' Übers. von Karl Eugen Neumann. in: Sammlungen in Verzen, Zürich 1957 (3. Aufl.), p. 1-269. (1. Aufl. 1905).


Neumann, Karl Eugen (Übers.): 'Die Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddhos. Aus den Theragâthâ und Therîgâthâ,' (3. Aufl.). Übers. von Karl Eugen Neumann. in: Sammlungen in Verzen, Zürich 1957, p. 271-613. (1. Aufl. 1898).


Neumann, Karl Eugen (Übers.): 'Der Wahrheitspfad (Dhammapadam). Ein buddhistisches Denkmal,' (4. Aufl.). Übers. von Karl Eugen Neumann. in: Sammlungen in Verzen, Zürich 1957, p. 615-837. (1. Aufl. 1892).


Neumann, Karl Eugen (Übers.): Also sprach der Erhabene. Eine Auswahl aus den Reden Gotamo Buddhos. Zürich (etc) 1962.


Norman, K.R.: 'The Dialects in which the Buddha Preached,' in: Die Sprache der ältesten buddhistischen Überlieferungen, Göttingen 1980, p. 61-77.


Norman, K.R.: Pâli Literature, including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hînayâna Schools of Buddhism. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983. (A History of Indian Literature, Vol. 7, Fasc. 2).


Norman, K.R. (tr.): The Group of Discourses (Sutta-Nipâta). Vol. I. With alternative transl. by I.B. Horner and Walpola Rahula. London : PTS, 1984.


Norman, K.R. : ‘The dialects in which the Buddha preached,’ in: Collected Papers II. PTS 1991, p. 128-147.


Norman, K.R. (tr.) The Group of Discourses (Sutta-Nipâta), Vol. II. Oxford : PTS, 1992. (Pali Text Society Translation Series No. 45). (Revised transl. with introduction and notes).


Norman, K.R. (tr.): The Pâtimokkha. edited by William Pruitt. Oxford : PTS, 2001.


Nowotny, Fausta: Der Pâli-Kanon. Köln : [s.n.], 1976. (Dokumente der Geistesgeschichte; 2).


Nyānamoli, Bhikkhu: The Life of the Buddha according to the Pali Canon. (2nd ed.). Kandy: BPS, 1978. (1st ed. 1972).


Nyanaponika (Übers.): Sutta-Nipâta : Früh-buddhistische Lehr-Dichtungen aus dem Pali-Kanon. Mit Auszügen aus den alten Kommentaren. Übers. von Nyanaponika. (2. revid. Aufl.) - Konstanz: Christiani, 1977. (Buddhistische Handbibliothek; 6).


Nyanatiloka (Übers.): Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung Anguttara-Nikâya. Übers. von Nyanatiloka; hrsg. von Nyanaponika. Köln : DuMont Schauberg, 1969. Neue Gesamtausgabe in fünf Bänden. 3. revid. Neuauflage. - Bd. 1. Einer- bis Drier-Buch. / Bd. 2. Vierer-Buch. / Bd. 3. Fünfer- und Sechser-Buch. / Bd. 4. Siebener- bis Neuner-Buch. / Bd. 5. Zehner- und Elfer-Buch.


Nyânatiloka, Bhikkhu (Übers.): Die Reden des Buddha aus der "Angereihten Sammlung" - Anguttara Nikâyo - des Pâli-Kanons. Bd. 4. Das Vierer-Buch (Catukka-Nipâto). Übers. von Bhikkhu Nyânatiloka. Breslau : Markgraf, 1912.


Nyanatiloka, zie ook: Ñanatiloka.


Oldenberg, Hermann (Übers.): Reden des Buddha : Lehre, Verse, Erzählungen. Übers. von Hermann Oldenberg. München: Wolff, 1922.


Oldenberg, Hermann: Die Literatur des alten Indien. Stuttgart: Magnus-Verlag, [s.a.].


Pali Text Society – List of Issues 1999.


Pandit, Moti Lal: Being as becoming : Studies in Early Buddhism. New Delhi: Intercultural Publications, 1993.


Perera, H.R.: Buddhism in Ceylon. Its Past and its Present. Kandy: BPS, 1966, The Wheel No. 100 abc p. 21-24.


Pim-Aksorn, Phramaha Tuan: Buddhist Concept of Karunā and World Peace. Varanasi : BHU, 1988. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Philosophy to Banaras Hindu University.


Piyadassi Thera: The Buddha. A short Study of His Life and Teaching. (3rd enlarged ed.) Kandy : BPS, 1970. The Wheel No. 5ab.


Piyadassi Thera (tr.): The Book of Protection, Paritta. Colombo 1975.


Piyadassi Thera: Aspects of Buddhism. (repr.) Kandy: BPS, 1976, Bodhi Leaves No. B 21.


Points of Controversy or Subjects of Discourse. Being a translation of the Kathâ-Vatthu from the Abhidhamma-Pitaka. transl. by Shwe Zan Aung & Rhys Davids. Oxford: PTS, 1993. (1st. ed. 1915).


Rahula, Ven. Walpola Sri: 'Validity and Vitality of the Theravada Tradition,' in: Voice of Buddhism, Dec. 1990, Vol. 28, No. 2, p. 3-7.


Rhys Davids, T.W.: Buddhist India. (reprint). Delhi (etc.): Motilal Banarsidass, 1987, (1st ed. 1903).


Roth, Gustav: 'Particular Features of the Language of the Ârya-Mahâsamghika-Lokottaravâdins and their Importance for Early Buddhist Tradition,' in: Die Sprache der ältesten buddhistischen Überlieferungen, Göttingen 1980, p. 78-135.


Saddhatissa, H.: The Birth-stories of the Ten Bodhisattas and the Dasabodhisattuppattikathā, being a Translation and Edition of the Dasabodhisattuppattikathā, London: PTS, 1975. (Sacred Books of the Buddhists, Vol. XXIX).


Schneider, Ulrich: Einführung in den Buddhismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980.


Schrader, F. Otto : Wille und Liebe in der Lehre Buddhas. Berlin : Raatz, 1905. Zweite, bedeutend vermehrte Aufl. von 'Kennt der Buddhismus den Begriff der christlichen Liebe?' (1903).


Seelananda Thera, Ven. Talgaswewe: Dhamma Cakkappavattana Suttam. Ratmalana : Meditation Institute Parama Dhamma Chetiya Pirivena, 1995. (Insight, Vol.1, No. 6).


Seewali Thero, Ven. Rassagala: A Critical Study of Ethical Problems of Bodhisatta's Karunā in Jātaka Stories. Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2542/1999. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of The requirement for the Degree of Master of Arts (Philosophy) in Graduate School Mahachulalongkornrajavidyalaya University Bangkok, Thailand.


Seidenstücker, Karl (übers.): Itivuttaka : Das Buch der Herrnworte : Eine kanonische Schrift des Pali-Buddhismus Übers. von Karl Seidenstücker. Moers : Buddhistische Gemeinde am Niederrhein, [s.a.]


Seidenstücker, Karl (Übers.): Khuddaka-Pâtha. Kurze Texte. Eine kanonische Schrift des Pâli-Buddhismus. Aus dem Pâli übers. u. erläutert von Karl Seidenstücker. München-Neubiberg : Schloß, [1910]. (Buddhistische Volksbibliothek No. 6).


Sen, Benoychandra: Studies in the Buddhist Jātakas (tradition and polity). Calcutta: Saraswat Library, 1974.


Speyer, J.S. (tr.): The Jātakamālā or Garland of Birth-Stories of Āryasūra. Transl. by J.S. Speyer. (repr.). Delhi (etc.): Motilal Banarsidass, 1982. (1st ed. 1895).

Thomas, Edward J.: The History of Buddhist Thought. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1933.


Thomas, Edward J.: The Life of Buddha as Legend and History. (repr.) New Delhi: Munshiram Manoharlal Publ., 1992. (Reprint of 3rd red. (revised), publ. 1949, London).


U Ko Lay (comp.): Guide to Tipitaka. Burma: Buddha Dharma Education Association Inc., 1985. (E-book).


Upatissa, Arahant: The Path of Freedom (Vimuttimagga). Translated into Chinese as Cié-to-tāo-lun by Tipitaka Sanghapāla of Funan. Translated from the Chinese by Rev. N.R.M. Ehara, Soma Thera, and Kheminda Thera. Kandy 1995.


Walshe, Maurice (tr.): The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Dîgha Nikâya. Kandy: BPS, 1996. (The Teachings of the Buddha).


Warder, A.K.: Indian Buddhism. (2nd rev. ed.). Delhi (etc): Motilal Banarsidass, 1980. (1st ed. 1970).


Webb, Russell (ed.): An Analysis of the Pali Canon, being the Buddhist Scriptures of the Theravada School. Edited by Russell Webb. Kandy: BPS, 1975. The Wheel No. 217/220, With a Bibliography.


Wijewantha, Ron: Paticcasamuppâda (Dependent Origination) : The Road to Liberation. Ed. by A.G.S. Kariyawasam. Kandy : BPS, 2002. (The Wheel No. 450/452).


Winternitz, M.: Der ältere Buddhismus nach Texten des Tipitaka. (2. erw. Aufl.). Tübingen: Mohr, 1929.


Winternitz, M.: Geschichte der Indischen Litteratur. Zweiter Band. Erste Hälfte : Die buddhistische Litteratur. Leipzig: Amelang, 1913.


Winternitz, Maurice: A history of Indian Literature. Vol. II : Buddhist Literature and Jaina Literature. A new authoritative English translation by V. Srinivasa Sarma. (revised ed.). Delhi (etc.): Motilal Banarsidass, 1983. Orig. titel: Winternitz, Moritz: Geschichte der indischen Literatur. Band II. (1913)


Woodward, F.L. (tr.): Manual of a Mystic, being a translation from the Pali and Sinhalese work entitled The Yogâvachara's Manual. Ed. & introd. by Mrs. Rhys Davids. (repr.). London: PTS, 1982. (1st publ. 1916).


Woodward, F.L. (tr.): Udana. Verses of Uplift; and Itivuttaka. As it was said. (repr.) - London: PTS, 1985. (The Minor Anthologies of the Pali Canon, Part II). (1st ed. 1935).


www.accestoinsight.org/tipitaka/mn/index.html


www.palikanon.com


www.palikanon.com/majjhima/zumwinkel/m000a.html

www.palikanon.com/majjhima/zumwinkel/m000b.html

www.palikanon.com/majjhima/m_index_lang.htm


Yuyama, Akira: 'Bu-ston on the Languages Used by Indian Buddhists at the Schismatic Period,' in: Die Sprache der ältesten buddhistischen Überlieferungen, Göttingen 1980, p. 175-181.


Zürcher, E.: Buddhism : its origin and spread in words, maps and pictures. Amsterdam: Djambatan, 1962.Eindnoten


1Warder, A.K.: Indian Buddhism, (2nd revised ed.), Delhi 1980, p. 204-207.

2 Vin.II.285.

3Er was dus al onenigheid onder de monniken en misschien ook onder de nonnen.

4Volgens Neumann was er na de dood van de Boeddha slechts één verzameling teksten bekend, het Suttapitaka. Hieruit werd later de Vinaya Pitaka afgescheiden en nog later ontwikkelde zich de Abhidhamma Pitaka. (Neumann, Karl Eugen (Übers.): Die Reden Gotamo Buddhos aus der mittleren Sammlung Majjhimanikāyo des

Pāli-Kanons. Bd.1. München 1922, p. XXIV).

5Nyānamoli, Bhikkhu: The Life of the Buddha according to the Pali Canon. (2nd ed.). Kandy 1978, p. 1-2.

6Rahula, Ven. Walpola Sri : 'Validity and Vitality of the Theravada Tradition,' in: Voice of Buddhism, Dec. 1990, Vol. 28, No. 2, p. 3-7.

7Nyanamoli 1978, p. 1-2.

8Bodhesako, Samanera: Beginnings. The Pali Suttas. Kandy 1984. The Wheel No. 313/315, p. 29.

9Norman, K.R.: Pâli Literature, including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hînayâna Schools of Buddhism. Wiesbaden 1983, p. 31.

10D.16 in: Walshe, Maurice (tr.): The Long Discourses of the Buddha. A Translation of the Dīgha Nikāya. Kandy 1996, p. 255-256.

11Culavagga, XI,1,11, geciteerd in: Bodhesako 1984. The Wheel No. 313/315, p. 33.

12Vin.Cv.Kh.5, in: Nyānamoli 1978, p. 173-174.

13Bodhesako 1984, p. 33-34.

14Grönbold, Günter: Der buddhistische Kanon: Eine Bibliographie. Wiesbaden 1984, p. 12-13.

15Oudere monniken = Theras in het Pali; Sthaviras in het Sanskriet.

16Pandit, Moti Lal : Being as becoming : Studies in Early Buddhism. New Delhi 1993, p. 397.

17Schneider, Ulrich: Einführung in den Buddhismus. Darmstadt 1980, p.135-136; Pandit 1993, p. 398-399.

18Pandit 1993, p. 398-399.

19Pandit 1993, p. 398-399; Schneider 1980, p.135-136.

20Ikeda, Daisaku: Buddhism, the First Millennium. Transl. by Burton Watson. Tokyo 1977, p. 36-40; Gnanarama, Ven. Pategama: The Mission Accomplished : A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the Digha Nikaya of the Pali Canon. Singapore 1997, p. 45-46.

21Gombrich, Richard F.: Theravāda Buddhism. A social history from ancient Benares to modern Colombo, London 1988, p. 114-115.

22Gombrich 1988, p. 73-74.

23Schneider 1980, p. 137-140; Bapat, P.V.: 2500 Years of Buddhism. (5th repr.). New Delhi 1987, p. 39.

24Bapat, P.V. (Gen. Ed.): 2500 Years of Buddhism. (5th repr.). New Delhi 1987, p. 40-41; Lassen, Christian : Indische Alterthumskunde. Bd. 2, Teil 1 : Geschichte von Buddha bis zu dem Ende der älteren Gupta-Dynastie. Nebst Umriss der Kulturgeschichte dieses Zeitraums. (Neudruck der 2. verm. u. verb. Aufl. 1874). Osnabrück 1968, p. 246-250.

25Volgens sommigen het 5e concilie; volgens de Theravada school het 4e concilie.

26Rahula 1990, Vol. 28, No. 2, p. 3-7; Gombrich 1988, p. 152; Perera, H.R.: Buddhism in Ceylon. Its Past and its Present, Kandy 1966, The Wheel No. 100 abc p. 21-24.

27Brockhaus’ Konversations-Lexicon. (14. Aufl.). 12. Band. Leipzich: Brockhaus, 1908; Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, in vijfentwintig delen. Hasselt: Heideland-Orbis NV, 1977; Grote Winkler Prins, Encyclopedie in twintig delen. (7e geheel nieuwe druk). Amsterdam: Elsevier, 1972.

28Dutoit, Julius (Übers.) : Das Leben des Buddha. Eine Zusammenstellung alter Berichte aus den kanonischen Schriften der südlichen Buddhisten. Leipzig 1906, p. XII-XIII.

29Norman 1983, p. 1.

30Pali Text Society – List of Issues 1999, p. 2.

31Norman 1983, p. 2.

32Norman, K.R. : ‘The dialects in which the Buddha preached,’ in: Collected Papers II. PTS 1991, p. 128-147.

33idem.

34Pali Text Society – List of Issues 1999, p. 2.

35Zie D.14.

36zie: Bodhesako 1984, The Wheel No. 313/315.

37Zie noot 36.

38Bareau, André: 'Der indische Buddhismus,' in: Die Religionen Indiens. III, Stuttgart 1964, p. 32; Glasenapp, Hellmuth von: Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Wildpark-Potsdam 1929, p. 128-129.

39Bapat 1987, p. 122-125; Schrader, Otto : Wille und Liebe in der Lehre Buddhas. Berlin 1905, p. 7-10.

40Norman 1983, p. 30.

naar boven